Facebook   Twitter

Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

El Consell Escolar té entre altres les següents competències:

 • a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu del centre (PEC).
 • b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament (ROF), el projecte lingüístic (PL), i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura.
 • c) Aprovar i avaluar la programació general del centre (PGA), que amb caràcter anual elabora l’equip directiu; com també aprovar la memòria anual de final de curs.
 • d) Elaborar les directrius per a la programació i desenvolupament de les activitats extraescolars, menjador i transport.
 • e) Aprovar el projecte de pressupost del centre.
 • f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec.
 • g) Proposar la revocació del nomenament del director.
 • h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre i assignar-los les competències.
 • i) Concretar el calendari i l’horari escolar del centre, conforme a l’Ordre de la Conselleria d’Eduació i Cultura.
 • j) Decidir sobre l’admissió d’alumnes amb subjecció al que s’ha establert en la normativa vigent.
 • k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre.
 • l) Analitzar,valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les deficiències i proposar millores.
 • m) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual.
 • n) Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos.
 • o) Analitzar i valorar el funcionament general del centre.
 • p) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Composició

El Consell Escolar està compost pels següents membres:

 • Presidenta: Patrícia Busquets
 • Representants de pares i mares: Marta Hernández, Francesc Ribas, Ramon Mas i Noemí Vallespir (representant de l’APA).
 • Representants dels alumnes: Paula Cabeza (4t d’ESO) i Sabina Amengual (1r d’ESO).
 • Representants del claustre: Maria Pizà, Fede Sbert, Antònia Munar i Manuel Segura.
 • Representants de la Cooperativa: Joan Bover, Francesc Barceló i Maria Antònia Monserrat.
 • Representants del PAS (Personal Administració i Serveis): Margalida Perelló

A més, al consell escolar, hi ha constituïdes dues comissions:

 • Comissió de Convivència: formada per Joan Bover, Noemí Vallespir, Paula Cabeza i .
 • Comissió Econòmica: formada per Francesc Barceló, Francesc Ribas, Marta Hernández i Patrícia Busquets.
 • Encarregat d’impulsar mesures educatives per fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones, la prevenció de la violència masclista i el seu seguiment: Fede Sbert

Notícies relacionades amb: Consell Escolar

Notícies
relacionades

Composició del nou Consell Escolar. Curs 2018-2019
03 desembre 2018
Circulars, Consell Escolar, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Eleccions al consell escolar. Candidatures definitives i vot per correu. Curs 2018-2019
05 novembre 2018
Circulars, Consell Escolar, Pares i mares

Calendari eleccions Consell Escolar. Curs 2018-2019
16 octubre 2018
Circulars, Consell Escolar, Infantil, Pares i mares, Primària, Secundària, UEECO

Consell Escolar